מבזק

השופט בר-עם: “אדוני יודע לומר שבתקופה הרלוונטית וואלה היה אתר עוין לנתניהו?” חפץ: “זו נקודת המוצא. האנשים כולם באים מתפיסת עולם מסוימת, אותו מעמד סוציו-אקונומי, קשה למצוא שם אנשים שאוהדים את נתניהו”. השופט בר-עם: “כלומר הד.נ.א של וואלה לא היה אוהד את נתניהו”. חפץ: “הוא היה עוין. אמרתי את זה גם בראשית”

כל המבזקים העדכונים