הגר"י זילברשטיין בפסק דרמטי: גדול הדור יכול לבטל מצוה מן התורה

הגאון רבי יצחק זילברשטיין חבר מועצת גדולי התורה ורב שכונת רמת אלחנן פסק לאחרונה ודבריו הודפסו בקובץ התורני 'יקרה מפנינים': "גדול שרב כוחו ומוסכם על כל חכמי הדור שהוא גדול הדור שאין חכם ופקח גדול ממנו, והוא יחליט שיש כאן צורך להפקיע מצוה בשב ואל תעשה מפני צורך הדור - הוא יכול" 
הגר
הגר"י זילברשטיין וגיסו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי

פסק הלכה: גדול הדור שרב כוחו ומוסכם על כל חכמי הדור שהוא 'גדול הדור' שאין חכם ופקח גדול ממנו, והוא יחליט שיש כאן צורך להפקיע מצוה בשב ואל תעשה מפני צורך הדור – הוא יכול

אנו מביאים כאן את השאלה אותה נשאל הגר"י זילברשטין, את נימוקיו ואת מסקנתו, יש להדגיש שאין להכריע בפסקים אלו שנכתבים  לחידודי שמעתתא ויש לדון אם שייך היתר זה בדורינו 

שאלה: כאשר יש ויכוח מיהו גדול הדור, האם יש בזה נפקא מינה לדינא או שאין בזה נפקא מינה כלל ? 

תשובה: נאמר בסוכה (דף לד ע"ב) אמר להו שמואל להנהו דמזבני אסא [למוכרי ההדסים] אשוו וזבינו [כלומר , השוו את המקח ואל תעלו את הדמים לאותם המבקשים מכם הדסים שלמים בדוקא] ואי לא משוויתו, דרישנא לכו כרבי טרפון המיקל, וסובר שאף קטומים כשרים וממילא ימנעו הקונים מלהוסיף דמים כדי לרכוש את השלמים


 ומאי טעמא התרה בהם כך? אילימא משום דרבי טרפון מיקל בדין זה ומכשיר בשלושה קטומים, אם כן לידרוש להו כרבי עקיבא, דהא איהו מיקל טפי, שלא הצריך אלא הדס אחד?! מתרצת הגמרא: אפילו הכי רבי טרפון מיקל יותר משום דתלתא קטומי שכיחי אבל חד ולא קטום כמו שהצריך רבי עקיבא, לא שכיח והקשה תוספות: ולדרוש להו כר"ע דמיקל טפי, תימה הא לא סבירא ליה כר"ע אלא כרבי טרפון? וכתב ה'כפות תמרים': איכא למידק, דמאי פרכי התוס' והלא משום עת לעשות לה' יכול גדול הדור להקל בשל תורה, אף על פי שאינו כהלכה , ופירש ה'כפות תמרים': אינו יכול להקל משום עת לעשות לה' אלא גדול הדור, שאין למעלה הימנו כגון רשב"ג שהיה נשיא, אבל מי שאינו נשיא אינו יכול להקל.

וכאן כותב הגר"י זילברשטיין בתשובתו "ויתכן לומר שאין כוונת הכפות תמרים שדוקא הנשיא יכול לתקן ולבטל מצוה, אלא אם יהיה בדור מסויים גדול שרב כוחו ומוסכם על כל חכמי הדור שהוא גדול הדור שאין חכם ופקח גדול ממנו, והוא יחליט שיש כאן צורך להפקיע מצוה בשב ואל תעשה מפני צורך הדור

ולפי זה נוכל להשיב על השאלה מאי נפ"מ מיהו "גדול הדור", שהנה כי כן רק מי שהוא "גדול הדור" יכול להקל ולבטל מצוה מן התורה משום עת לעשות לה'.." עד כאן דברי הגר"י זילברשטיין שליט"א 

*לתוספת עיון יש לעיין בקובץ יקרה מפנינים שיצא היום יום חמישי ערב שבת כי תשא – פרה תשפ"א

2.7 18 votes
דרג כתבה זו

מקודם

אבא אמר לי 'לילה טוב' ומאז לא ראיתי אותו יותר.

מקודם

מחפשים דירה בלב רמת בית שמש ד'? אתם חייבים לשמוע על ההטבה הזו>>>>

מקודם

"כל חייך ברחת מכבוד ועכשיו נתפסת" ר' מיכל זילבר שליט"א בהספד מרטיט לחתנו.

מקודם

'עטוף בטלית' יומו האחרון של הרב חיים טודרוס גולדבלט זצ"ל

הנצפים ביותר
39 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
View all comments
דוד
1 חודש לפני

מי לא זוכר את מרן הרב שך שואג על ביטול מצווות שינה בסוכה שאפילו אליהו הנביא לא יכול.

יוסף
Reply to  דוד
1 חודש לפני

אלא מאי הכל תלוי על מי מדברים. צבועים שכמותכם.

אבי
1 חודש לפני

אין הכונה לבטל מצוה לגמרי אלה להקל בה מאוד כמו השיטות המקילות בה
רק הסנהדרין יכלו לבטל מצוה בשב ואל תעשה כמו לולב ושופר בשבת

מנשה
Reply to  אבי
1 חודש לפני

עיין תרומת הדשן סי' א',

מאיר דב
1 חודש לפני

מה???????????????????????????

שפרה
1 חודש לפני

מדהים!!!

מוריס
1 חודש לפני

טוב זה גמרא ערוכה במסכת שבת לגבי קרבן פסח

איציק
1 חודש לפני

אין היום פוסק כזה

אנו
1 חודש לפני

כותרת מטעה והרסנית!!
כדבריו רק נשיא כרשב"ג וכד' יכולים לעשות זאת!!
ובימינו אין נשיא ואין סנהדרין ואי אפשר לבטל מצווה דאורייתא!
אלא אם כן סומכים על הנשיא רובי ריבלין…
כותרת מסוכנת ביותר!!

א.ב.
Reply to  אנו
1 חודש לפני

1.במחילה! בדברי הכפו"ת לא הוזכר סנהדרין. רק "גדול הדור שאין למעלה הימנו כגון רשב"ג שהיה נשיא"! ובהחלט יש מקום לומר שעיקר הדבר תלוי במה שהוא גדול הדור. ובאומרו "נשיא" סימן נתן ולא סיבה
2.שופר לולב ומגילה שאין מקיימים מצותם בשבת היא על פי סברת אביי, שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ר( מגילה ד:) וכמדומה שבטלה סנהדרין בימיו והדבר ברור שלמיגדר מילתא יש רשות לחכמים לבטל מצווה בשב ואל תעשה
3.הכותרת אכן מטעה אבל רק משום הפסקנות שבה! למעשה הגר"י מסתפק בדבר
4בלי הכותרת המטעה ספק אם היינו יודעים על העניין בכלל

אבג
Reply to  א.ב.
1 חודש לפני

רבא ולא אביי

א.ב.
Reply to  אבג
1 חודש לפני

טעיתי וטעית זה! לא אביי ולא רבא, כי אם רבה!!!

אבי
Reply to  א.ב.
1 חודש לפני

רבה מסביר את הטעם לא הוא תיקן את זה
בימי אביי ורבא עוד היה סנהדרין (רבי הלל השני היה נשיא)

דביר
1 חודש לפני

אוי ואבוי לכם המחדש שאתם עמי הארצות ולא הבנתם את הגר"י זילברשטיין ואתם מגלים פנים בתורה שלא כהלכה…. הדס קטום כשר מהתורה ורק מדרבנן הוא פסול!!!! ונפסקה הלכה ע"י חז"ל שאפילו שנים כשרים ואחד קטום פסולים מדרבנן!!!! ודבר כזה גדול הדור יכול לבטל!!!!אבל לא מצווה מדאורייתא!!!!! אז פעם הבאה תבדקו יותר טוב לפני שאתם כותבים כאלה כותרות בומבסטיות…זה לא פוליטיקה זה הלכה….

א.ב.
Reply to  דביר
1 חודש לפני

דומה שכעסך קלקל את השורה. הנידון הוא על הדאורייתא, ואסביר,
שמואל סבר כר"ט שצריך 3 הדסים ואפילו קטומים ולכן מובן שהפחיד את הסוחרים שידרוש כר"ט מפני שכך הוא להלכה באמת לדעת שמואל
אלא שהגמ' מקשה שידרוש כר"ע שאפילו בחד סגי שזה ודאי לדעת שמואל פסול מדאורייתא שהלא בעינן 3 ואפילו קטומים ולא סגי בחד
ע"כ התקשו התוס' מה קושית הגמ'? ששמואל ידרוש שלא כהלכה?
נענה הכפו"ת דמה בכך? הלא גדול הדור יכול להקל משום עת לעשות לה' בשל תורה (כלשונו שם) גם כשאינו כהלכה?
ממילא סרה תלונתך
ולהבא…. מתון מתון….. זה לא פוליטיקה!!!

אני
Reply to  א.ב.
1 חודש לפני

המגיבים פה תלמידי חכמים עמ איפונים

יצחק
1 חודש לפני

הבעיה שיש מלא קבוצות בציבור החרדי שקוראים למנהיגם גדול הדור
וכמובן שאם יסתמכו על הגרי זילברשטיין זה יהיה מגוחך כי הרי הוא סובר שר חיים גדול הדור

בונים
1 חודש לפני

משוגעים!!!!!

בשמחות תמיד
1 חודש לפני

מה דרמטי בזה?
מרדכי הצדיק ביטל את ליל הסדר.

אפי
Reply to  בשמחות תמיד
1 חודש לפני

מרדכי ואסתר היו ביאים כמבואר בגמ' מגילה, אז אין דמיון.
ודרמטי, כפי הנראה כי כך הדרך ליצור פרסום ודרמה כדי ךגרום לאנשים לקרוא.

אליהו הנביא
Reply to  אפי
1 חודש לפני

עיין בהקדמה לפירוש המשניות לרמב"ם שנביא לא יכול בשופו"א להוסיף או לגרוע מצווה מכח הנבואה.

אבי
Reply to  אליהו הנביא
1 חודש לפני

בהוראת שעה כן יכול לבטל כאליהו בהר הכרמל

בשמחות תמיד
Reply to  אפי
1 חודש לפני

תודה

ושתי
Reply to  בשמחות תמיד
1 חודש לפני

מרדכי הצדיק משיירי כנסת גדולה…
אתה מכיר מישהו בסדר גודל שלו?

דורית טלמון
Reply to  ושתי
1 חודש לפני

וגם בוא אנו רורים בסוף המגילה שרצוי לרוב אחיו ולא לכל וכו..

בשמחות תמיד
Reply to  ושתי
1 חודש לפני

אתה ואני.
הכותרת אומרת גדול הדור. כל דור וגדולי הדור שלו.
כך חשבתי בכל אופן. תודה

Last edited 1 חודש לפני by בשמחות תמיד
ימין
Reply to  בשמחות תמיד
1 חודש לפני

נביאים. אין ביכולת לשום בית דין לבטל דאורייתא (או אפילו דרבנן אלא אם כן גדול ממנו – מהרבנים שתקנו את אותו מצוה דרבנן – בחכמה ובמנין). נביא יכול לצורך שעה, ורק -רק- ע"פ נבואה מלמעלה. זהו הלכה ברורה וכל דבר אחר הוא נגד הלכה לגמרי.

בשמחות תמיד
Reply to  ימין
1 חודש לפני

מרדכי הצדיק קיבל זאת בנבואה?

אשר
1 חודש לפני

תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת הוקפאה על ידי חז"ל .
נטילת לולב בסוכות שחל בשבת הוקפאה על ידי חז"ל
איסור בל תוסיף ובל תגרע הוקפא על ידי חז"ל .
לחז"ל יש כח שקיבלו מבורא עולם כנאמר לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל
ואפי שאומרים על ימין שהוא שמאל צרעך לפעול על פי דבריהם .נקודה
יצחק אבינו הלך במצוות אברהם גדול הדור להיהרג להישחט .
על חז"ל נאמר מפי הקב"ה נצחוני בני .
מי ששומע בקול גדולי הדיר מובטח שלא יצא תקלה תחת ידו .
מכיון שהם נציגיו המוסמכים של בורא עולם

אבי
Reply to  אשר
1 חודש לפני

רק הסנהדין בלבד יכלו לבטל מצוה בשב ואל תעשה אם הרב שלך יגיד לך לחלל שבת או לבטל איזה מצוה אסור לשמוע לו אבל אם לא יבטל מצוה אלה רק יפסוק לך לקולא אתה חייב לשמוע לו כולנו כפופים לגמרא ולשולחן ערוך גדולים וקטנים

אשר
Reply to  אבי
1 חודש לפני

יפתח בדורו כשמואל בדורו .תמיד הרבנים באותו דור הם המוסמכים בכל דור ודור

חסיד
1 חודש לפני

בין כה וכה אין אחד כזה היום "גדול הדור שרב כוחו ומוסכם על כל חכמי הדור שהוא 'גדול הדור' שאין חכם ופקח גדול ממנו" סוף ציטוט.

אבי
1 חודש לפני

חידוש שהכפות תמרים מדייק בתוס… ועל סמך זה לבטל מצווה דאוריתא?!
מעניין למה לא שמעו על זה עד היום….

אחיין
1 חודש לפני

בלי עיון מספיק, ואחרי ראיית התגובות הנפלאות נראה לומר ולהעיר בזה. א. הדיוק "נשיא" מהפכות תמרים נראה שהוא דווקא מחמת שבהמשך כ' " אבל מי שאינו נשיא אינו יכול להקל" היה צה"ל אבל מי שאינו גדול הדור וכ'ו משמע שהוא בדווקא… וכנראה שנשיא הוא מעלה מיוחדת שלא קיימת בזמננו. ב. הכותרת אינה מטעה כיון שבסוף דברי הגר"י כ בהדיא "יכול להקל ולבטל מצוה מן התורה וכ'ו." ג. לגופו של עניין – בכפות תמרים כ שיכול להקל "בשל תורה" היינו אם יש מחלוקת ערבי טלפון ורבי עקיבא לגבי קיום מצוה מה"ת אף שלא פוסקים כך להלכה יכול נשיא להקל בשל תורה… להמשך קריאה »

יהודה
1 חודש לפני

בית דין הגדול יכול ולא אחד גדול ככל שיהיה.

יהודי
1 חודש לפני

הכותרת מוטעה. וזה פתח לכל המזרחיסטים והרפורמים לבטל את התורה. הם יכתירו ראביי או רב ראשי מאן דהוא ע"י פוליטיקאים ויבטל מצוות כרצונם ויאמרו הרי הוא גדול הדור מבחינתנו. אוי אוי אוי… וד"ל

רק יהדות התורה
1 חודש לפני

גדול הדור רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א שיאריך ימים על ממלכתו ברוב טוב עד ביאת גואל במהרה אמן

ה' שלח לנו גואל צדק
Reply to  רק יהדות התורה
1 חודש לפני

אמןןןןןןןןןןןןןןןןןן

הידיוטים שקופצים בראש
1 חודש לפני

מי שיש לו אייפון לא נחשב לבר סמכא
אז הירגעו לא הכל אתם מבינים

כתבות נוספות

האזינו: האדמו"ר מגור והרבנית מאחלים 'מזל טוב' לקרוב משפחה

עודה מגן על רע"מ: "המתקפה של סמוטריץ' נגדם – גזענית ומסוכנת"

מסתמן: בנט יתמוך בעמדת לפיד בהצבעה על הוועדה המסדרת

הרשקוביץ: ניתן להעביר מתפקיד עובד מדינה שלא חוסן

אש: "מעריך שלא נראה הדבקות גם אחרי הסרת המסיכות"

צפו: הרב יוסל קרויזר נעצר על ידי יחידת הכלבנים